priausti

priausti
priáusti 1. tr. daug išausti: Ji priaudė daug drobių Ėr. Ne tiek priáudžiau, kiek prisnaudžiau Prng. | refl. tr.: Jijė prisiaudė pavasarį visokių audeklų J. Jau prisiverpiau baltų linelių, jau prisiáudžiau plonų drobelių D94. 2. intr. iki kurios vietos išausti: Prie pat nyčių priáudei Ėr. Priáudžiau iki dešimto lanko Gs. 3. refl. prišlyti audžiant: Gija paliko neprisiáudusi, ir pasidarė pašovos Skdv. 4. refl. privargti audžiant: Šiandien prisiáudžiau, užteks Ėr. 5. primušti, prikulti: Priáudė piemenį už bandos nežiūrėjimą, kad nežinojo kur lįsti Jnš. 6. intr., tr. daug prišnekėti, priplepėti: Bobos suėję ant manęs, matyt, gerai priáudė Alv. Pikts žmonių liežuvis daug kalbų priaudė Vnž. \ austi; apausti; atausti; įausti; išausti; nuausti; paausti; parausti; perausti; praausti; priausti; suausti; užausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • priausti — priáusti vksm. Per sàvo gyvẽnimą priáudė apie tūkstantį rañkšluosčių, lovãtiesių ir kitų̃ daiktų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apausti — tr. 1. išausti daugeliui, užtenkamai: Ana mumis apaudė ir išejo namie Grg. Bus laiko apausti, apsiūti vaikus Žem. | refl.: Jau apsiaudėm, galėsim dabar eit į laukus Gs. 2. Lk apmušti, apkulti: Apausk piemenį, kad neklauso Ll. ◊ su liežuviù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atausti — 1. tr. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais ataudžia Gs. Kuo mes atausme, tiek drobės prisimetę? Kp. Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu ataudė Lš. Į vilnonę marškoniais ataudais atausk J. Apatinės kelnės vis būna blakute ataustos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • austi — austi, audžia ( ti), audė 1. tr., intr. SD370 gaminti audinį (iš siūlų staklėmis): Audžiant gija sykiu grimsta, sykiu kyla, žiodmens darosi J. Audimą, milą austi K. Kasdieninius abrūsus eglute audžia Alk. Vilnų austos skarelės Rm. Dabar toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išausti — 1. tr. baigti austi, paruošti audžiant: Austinę skepetą dukra išaudė sau J. Atneš stakleles nepakeliamas, įries drobelę neišaudžiamą Rš. Ui, kad tu išausi man marškinelius be nyčių, be skieto, be šautuvelės KlpD1. | prk.: Iš mažo žodžio didelę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • labyba — (la. labība) sf. (1) NdŽ, lãbyba (1), làbyba (1) turtas, gėrybė: Visa labyba sudegė anos: drabužiai, grūdai J. Labybą ir žmonas su vaikais išdangino į girias ir versmes S.Dauk. Visą jo lãbybą geras vyras, kukšteroj susidėjęs, mylią nuneštų Brs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuausti — 1. tr. išausti: Jau jijė daug nuaudė J. Atėjo trys laumės ir apsiėmė jai ant pusės nuaust BsMtII196. | refl.: Pati nusiaudžiau, pati ir pasisiuvau Gs. 2. tr. audžiant padaryti vieną šoną ilgesnį: Nelygiai muša su muštuvais, ir vieną kraštą nuaudė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paausti — 1. intr., tr. neilgai ar nedaug austi: Paausk da kokį galiuką, ir užteks Gs. | refl.: Turėjau audeklo pasaudus Str. 2. intr., tr. galėti, pajėgti austi: Ji dar maža, nepaaudžia Rm. Siūlai trūksta, negaliu paaust Gs. Audžiau drobelę nepaaudžiamą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parausti — 1. tr. sudildyti audžiant: Ar neparaudžiau, ar nepardaužiau misingio šaudyklėlę? Alk. 2. intr. greit parbėgti: Išsigandau griaustinio i paraudžiau namo Šln. austi; apausti; atausti; įausti; išausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perausti — 1. tr. išardžius naujai išausti: Ar parausit tuos raiščius, kad perkat? Nt. 2. tr. per ką išausti. | prk.: Plaukai juodi, šen ten perausti sidabru I.Simon. 3. intr. kurį laiką praleisti audžiant: Vakar visą dieną paraudžiau Grg. 4. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”